Logo kryptoregulace

Zjednodušené licenční řízení pro CASPy?

Kompromisní znění návrhu nařízení MiCA zachovalo úpravu zjednodušeného povolovacího řízení pro stávající poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy. Záleží na jednotlivých členských státech, zda a jak této možnosti využijí.
Ilustrace kryptoměny

Kompromisní znění návrhu nařízení MiCA zachovalo úpravu zjednodušeného povolovacího řízení pro stávající poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy. Záleží na jednotlivých členských státech, zda a jak této možnosti využijí.

Jak již uváděl prvotní návrh MiCA ve svém článku 123 odst. 3, členské státy mohou uplatnit zjednodušený postup u některých žádostí o povolení. Konkrétně se bude jednat o žádosti ze strany subjektů, jež budou v době vstupu nařízení v platnost (tj. 20 den po vyhlášení MiCA v úředním věstníku) autorizovány na základě vnitrostátních právních předpisů k poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy. Zjednodušený postup se bude týkat pouze žádostí, které budou podány ve lhůtě od účinnosti nařízení do nejdéle 18 měsíců od účinnosti nařízení, tj. při dnešním stavu legislativního procesu pravděpodobně mezi roky 2024 a 2026.

Zjednodušený postup znamená, že příslušný národní orgán, tedy konkrétně v České republice ČNB, nebude vázán úpravou článků 54 a 55 MiCA. Tyto články přitom obsahují detailní úpravu obsahových náležitostí žádostí o povolení a jejího posuzování, a to včetně zmocnění pro Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vypracovat ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy povolovacího řízení. Podoba zjednodušeného povolovacího řízení je tak zcela ponechána na národní úpravě.

Nicméně i ve zjednodušeném řízení bude muset příslušný orgán zajistit, aby k okamžiku udělení povolení daný CASP skutečně splňoval požadavky stanovené v kapitolách 2 a 3 hlavy V MiCA. První z uvedených kapitol přitom obsahuje široký výčet povinností obecně závazných pro všechny typy poskytovatelů, jako jsou náležitosti čestného, spravedlivého a profesionálního jednání v nejlepším zájmu zákazníků, obezřetnostní záruky, požadavky na řízení, i řadu dalších požadavků ohledně informační povinnosti, ochrany klientských prostředků, vyřizování zákaznických stížností, předcházení střetů zájmů či outsourcingu.  Druhá jmenovaná kapitola pak obsahuje povinnosti specifické pro jednotlivé služby, od úschovy a správy kryptoaktiv, přes jejich směnu po poradenství. Zjednodušené řízení tedy pro poskytovatele v žádném případě neznamená úlevu z rozsáhlých povinností, které na ně MiCA klade.

V kontextu českého právního řádu je MiCA zmiňovanou autorizací k poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy pouhá ohlašovací živnost volná s oborem poskytování služeb souvisejících s virtuálním aktivem. Požadavkem pro získání této „autorizace“ je prakticky pouhá bezúhonnost osob tvořících statutární orgán a skutečných majitelů. Oproti tomu nový recitál 77a v návrhu MiCA zdůrazňuje možnost členských států zkrátit lhůtu pro podání žádostí v rámci zjednodušeného postupu či dokonce zjednodušený postup zcela vyloučit, nemají-li státy zavedeny silné obezřetnostní záruky ve vztahu k poskytovatelům, tj. například požadavky na vlastní kapitál či pojištění. Je tak pravděpodobné, že zjednodušený postup míří primárně na několik málo národních režimů, které dnes již poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy důsledně licencují. Současně však máme za to, že MiCA výslovně nebrání uplatnit zjednodušený postup v kterémkoliv členském státě, bez ohledu na míru detailu a náročnosti stávajících národních požadavků na poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy.

Zda bude v České republice možné využít zjednodušený postup tedy zcela závisí na rozhodnutí místního zákonodárce, který v tomto ohledu nepochybně bude vycházet z postoje ČNB, jakožto příslušného orgánu. Stejně tak podoba zjednodušeného licenčního řízení a délka lhůty pro podání žádosti v zjednodušeném režimu bude zřejmě jen v rukou tuzemského zákonodárce a ČNB. Jakkoliv nelze tento postoj předjímat, z našich zkušeností hodnotíme pravděpodobnost zavedení zjednodušeného postupu v České republice spíše jako nižší.