Logo kryptoregulace

Portfolio Management

Investiční fondy, správci podle § 15 ZISIF, kolektivní nebo individuální správa krypto portfolií

Týká se mě nová kryptoregulace?

Odpověď bude v tomto případě závislá na Vašem konkrétním způsobu portfolio managementu. Regulace dopadne na všechny případy správy, při kterých dochází k některé z následujících činností:

Nakládání s příkazy zákazníků je obvykle součástí tzv. individuální správy kryptoportfolií. K té dochází tehdy, pokud pro každého zákazníka spravujete aktiva podle samostatné strategie a uchováváte je odděleně od aktiv ostatních zákazníků. Ne každý případ individuální správy však musí zahrnovat výše uvedené činnosti.

U jakékoliv správy je však potřeba vyhodnotit, zda v jejím rámci nedochází současně ke správě kryptoaktiv zákazníka. V některých případech by takový závěr přicházel v úvahu jak u individuálního, tak i kolektivního investování, tj. investičních fondů, alternativní investiční fondy např. správa podle § 15 ZISIF. Zejména u činností kolektivní správy ještě očekáváme výkladový vývoj a upřesnění, zda lze správu provádět v rámci stávajících oprávnění podle ZISIF nebo bude potřeba vyhovět požadavkům nové regulace.

Konkrétní zařazení Vaší činnosti doporučujeme konzultovat. V praxi často nebývá hranice mezi mezi výše uvedenými režimy jednoznačná. Navíc mohou jednotlivé části Vašich služeb spadat do různých režimů, nebo se dokonce prolínat.

Jaké budou moje hlavní povinnosti?

Pokud vaše činnost nebude považována za službu související s kryptoaktivy, je nutné dbát především pravidel zákona o investičních společnostech a fondech a AML předpisů.

Pokud na Vás naopak nová kryptoregulace dopadá, budete moct služby poskytovat pouze jako licencovaný subjekt. Pro získání licence od České národní banky (ČNB) bude nezbytné implementovat řadu obecných i specifických požadavků dle MiCA. Mezi ty specifické pro MiCA regulované portfolio manažery patří zejména přijmout opatření k dosažení nejlepšího možného výsledku pro klienta a zavést zásady efektivního provádění pokynů zákazníků. Vedle toho se také jedná o striktní zákaz přijímání odměn nebo výhod za směrování pokynů zákazníků přijatých od zákazníků na konkrétní obchodní platformu. Stejně tak poskytovatel ani jeho zaměstnanci nesmí zneužít informace týkající se nevyřízených pokynů zákazníků.

V rámci licenčního řízení před ČNB i v rámci následného dohledu bude třeba vyhovět požadavkům na kybernetickou bezpečnost, tak jak je zavádí DORA.

CASPs jsou rovněž povinné osoby ve smyslu evropských AML předpisů. Povinná osoba musí zejména vypracovat systém vnitřních zásad, identifikovat a kontrolovat své klienty, hlásit podezřelé obchody, pravidelně školit své zaměstnance, dodržovat mlčenlivost a archivovat dokumentaci. Nová legislativa EU také ukládá poskytovatelům služeb spojených s kryptoaktivy povinnost ke vzájemné výměně informací v rámci nařízení TFR, tzv. travel rule.

Zajímá vás více?

Nejste si stále jisti, jak se vás kryptoregulace týká? Chcete vědět, jak přesně bude regulace aplikována na dané odvětví? Případně chcete pomoci s přípravou na compliance a s licencováním?

Kontaktujte nás na emailu info@kryptoregulace.cz

Přihlásit k newsletteru

Pro více informací ze světa kryptoregulace se prosím přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Odesláním vašeho e-mailu souhlasíte, abychom Vám zasílali náš newsletter v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Partneři projektu