Logo kryptoregulace

Žádost o licenci CASP dle MiCA

Poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy bude od účinnosti nařízení MiCA (prosinec 2024) podléhat povolení, které bude v České republice vydávat s nejvyšší pravděpodobností Česká národní banka. V současné době probíhá na evropské úrovni příprava prováděcích předpisů, které stanoví podrobné podmínky licenčního řízení. V rámci tohoto příspěvku bychom stručně nastínili obsah žádosti licenci pro CASP.
Ilustrace kryptoměny

Evropský orgán pro dohled nad cennými papíry a trhy (ESMA) vydal návrh prvního balíčku prováděcích nařízení k MiCA, které mají konkretizovat některá ustanovení tohoto nařízení. Balíček prováděcích nařízení je momentálně v připomínkovém řízení, přičemž připomínky lze podat do 20. 9. 2023 prostřednictvím ESMA. Finální text tak dosud není k dispozici. I tak bychom se chtěli alespoň stručně věnovat obsahu žádosti o povolení k činnosti CASP, abychom nastínili rozsah dokumentů předkládaných v rámci licenčního řízení.

Žádost o licenci pro CASP dle MiCA bude mít následující strukturu:

  • Obecné informace: úvodní část žádosti bude obsahovat zejména základní identifikační údaje o žadateli (např. firma, identifikátor právnické osoby, kontaktní osoba, právní forma, datum a místo založení, adresa sídla). Nad tento základní rámec bude třeba uvést kompletní strukturu poboček a online komunikačních nástrojů jako jsou webové stránky a sociální média.
  • Program činnosti: neboli shrnutí obchodního plánu žadatele na následující tři roky. Obsahovat bude zejména popis organizační struktury, popis služeb souvisejících s kryptoaktivy a další plánované regulované i neregulované aktivity, finanční výhled, cílové kategorie klientů, strategii poskytování služeb s kryptoaktivy svým cílovým klientům, marketingový plán, politiku outsourcingu, plánovanou personální, finanční a technickou kapacitu vyhrazenou k zajištění poskytování služeb.
  • Obezřetnostní požadavky: v této části žadatel prokazuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky a/nebo pojistné krytí k zajištění ochrany klientů a pokrytí rizik spojených s činností CASP. Prokazována je výše vlastního kapitálu a zajištění pojistného plnění a obdobných záruk. Dále žadatel doplňuje finanční plány týkající se vývoje výše a struktury obezřetnostních záruk a v případě aktivních společností jsou poskytovány i účetní závěrky za poslední tři roky.
  • Informace o řídících orgánech a vnitřních kontrolních mechanismech: v této části žadatel prokazuje, že má zavedeny vhodné a robustní vnitřní kontrolní mechanismy, které jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení CASP. Dokládají se zejména informace o osobách ve vedoucích funkcích včetně jejich detailních profesních životopisů a relevantní historie, o postupech a opatřeních pro dodržování předpisů (compliance), o interních kontrolních postupech, o vedení záznamů o činnosti včetně pokynů a transakcí s kryptoaktivy, o politikách a postupech pro řízení rizik souvisejících se střetem zájmů, plán kontinuity podnikání, postupy a pravidla v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, postupy a pravidla oddělení vlastních a klientských aktiv a další.
  • Informace o vlastnících nebo členech s kvalifikovanými podíly: v této části žadatel uvádí informace o své majetkové struktuře a vlivových vztazích. V žádosti se uvede zejména kompletní struktura vlastníků s kvalifikovanými podíly včetně výše kapitálu a hlasovacích práv a uvedení skutečných majitelů. Dále se poskytují informace o odbornosti a zkušenosti osob v řídících funkcích a původu prostředků použitých k založení a financování činnosti. Dokládána je i řada dalších dokumentů týkajících se korporátních vztahů, dobré pověsti a historie osob v rámci vlastnické struktury.
  • Informace o ICT systémech a souvisejících bezpečnostních opatřeních: v této části žadatel poskytuje informace o používaných informačních a komunikačních technologiích a systémech včetně používaných DLT technologií a o přijatých bezpečnostních opatřeních. Žadatel dokládá kompletní dokumentaci používaných informačních systémů včetně popisu v netechnickém jazyce. Dále je nezbytné poskytnout kompletní dokumentaci v souladu s nařízením o digitální provozní odolnosti (DORA).
  • Informace týkající se specifických kryptoslužeb: nařízení MiCA spojuje s některými druhy služeb dodatečné požadavky. Například žadatel o oprávnění k provozu obchodní platformy pro kryptoaktiva dokládá svá pravidla pro přijímání kryptoaktiv k obchodování, pravidla pro provádění objednávek, systémy a postupy pro detekci a prevenci zneužívání trhu atd. Obdobně například žadatel, u nějž dochází k úschově nebo správě kryptoaktiv na účet klientů, dokládá svoji politiku nákládání s uschovanými prostředky.

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že žádost o povolení k činnosti CASP dle nařízení MiCA bude třeba doložit celou řadu detailně zpracovaných dokumentů, které musí dokládat reálné nastavení interních postupů žadatele. Na straně dohledového orgánu pak bude licenční řízení náročné na personální kapacity, a to tím spíše při počáteční absenci praxe a současné akumulaci nových žádostí.  Je třeba podotknout, že v případě obdobných řízení u ČNB není výjimkou délka podstatně přesahující 1 rok. Lze proto doporučit s přípravou a podáním žádosti neotálet, neboť přechodné období, ve kterém je třeba licenci získat je plánováno pouze na 18 měsíců.