Logo kryptoregulace

Zásady zpracování osobních údajů

 

Projekt kryptoregulace.cz si Vás dovoluje jako provozovatel internetových stránek kryptoregulace.cz informovat o rozsahu souvisejícího zpracování osobních údajů a o podmínkách nakládání se soubory cookies.

1. Správce

Blockchain Legal, advokátní kancelář s. r. o.

IČO:               062 97 013

Sídlo:             Dukelských hrdinů 567/52, Holešovice, 170 00 Praha 7 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 279720

Hobza Legal advokátní kancelář, s.r.o.

IČO:                091 25 264

Sídlo:              Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 331303 

Projekt kryptoregulace.cz je založen na spolupráci dvou výše uvedených advokátních kanceláří a obě advokátní kanceláře tak sdílejí odpovědnost za zpracování osobních údajů jako společní správci.

2. K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány

Správci v rámci provozu internetových stránek nebo v souvislosti s provozem internetových stránek zpracovávají osobní údaje pro následující účely, které jsou v následující části detailně popsány:

 •         analýza návštěvnosti internetových stránek,
 •         komunikace s uživateli,
 •         marketingová komunikace,
 •         zajištění bezpečnosti a technického fungování služeb,
 •         zajištění právní ochrany.

2.1 Analýza návštěvnosti internetových stránek

Správci v rámci internetových stránek využívají služeb pro analýzu návštěvnosti Google Analytics. Tyto služby služba používají agregovaná statistická data o tom, jak je využívána internetová stránka, přičemž pro jejich fungování je nezbytné zajistit odlišení jedinečných přístupů na internetové stránky. Za tímto účelem jsou zejména používány cookies a podobné technologie, které jsou dále popsány v části 4 níže. Takto získané informace jsou využívány ke zjištění statistik návštěvnosti, zlepšování uživatelského zážitku, identifikaci chyb internetových stránek, a zlepšování kvality služeb.

Cookies pro analytiku návštěvnosti jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze pokud to umožňuje jeho nastavení a pokud s jejich uložením vyslovíte souhlas prostřednictvím příslušného dialogu při zobrazení internetové stránky. Další informace o cookies naleznete v části 4.

2.2 Komunikace s uživateli

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím zveřejněné e-mailové adresy, budou takto obdržené zprávy včetně všech poskytnutých informací zpracovávány naším týmem, aby došlo k řádnému vyřízení vznesených požadavků, dotazů a jiných záležitostí.

Tyto informace jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správců a uživatele na řešení požadavků, dotazů a jiných záležitostí, které uživatel vznese. Údaje zpracovávané v této souvislosti jsou uchovávány do vyřešení dané záležitosti a po dobu následujícího jednoho roku.

2.3 Newsletter a další marketingová komunikace

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, můžeme Vám čas od času zaslat na uvedený e-mail nebo jiný kontakt informace o aktuálních novinkách, o nových produktech a službách, o relevantních publikacích a další relevantní informace. Součástí newsletteru mohou být nástroje určené k měření jeho efektivity zahrnující identifikaci otevření, přečtení nebo rozkliknutí e-mailu nebo jeho součástí, případně interakce s jeho prvky.

Do kontaktního seznamu bude Vaše e-mailová adresa zařazena s Vaším souhlasem, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na internetových stránkách. E-mailová adresa bude vedena v kontaktním seznamu adresátů, dokud se z tohoto seznamu neodhlásíte. Z marketingové komunikace se můžete kdykoli odhlásit tak, že kliknete na odkaz k odhlášení se z odběru, který je součástí každé zasílané zprávy, případně tak, že se svojí žádostí kontaktujete přímo správce. Správci jsou následně oprávněni evidovat Vaši volbu, že si nepřejete zasílat marketingová sdělení.

2.4 Zajištění zabezpečení a technického fungování služeb

Pro řádné a bezpečné provozování internetových stránek a poskytování služeb je nezbytné získávat a zpracovávat určité technické údaje o používání internetových stránek včetně IP adresy, parametrů použitého prohlížeče nebo uložení cookies.

Takové zpracování probíhá v souladu oprávněnými zájmy správců a uživatelů na bezpečném a řádném provozu internetových stránek a poskytování služeb.

2.5 Zajištění právní ochrany

Veškeré shromažďované osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zajištění právní ochrany správců, uživatelů nebo třetích osob pro prokázání a vypořádání právních nároků. Za tímto účelem jsou veškeré zpracovávané údaje archivovány po dobu alespoň tří let od data jejich sběru, nejsou-li konkrétní údaje potřebné déle.

Zpracování pro tento účel je založeno na oprávněném zájmu správců nebo třetích stran chránit své zájmy, vymáhat své nároky a bránit se proti nárokům třetích osob a řešit spory a stížnosti.

3. Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využíváme služeb našich dodavatelů, kteří pro nás zajišťují zejména organizační, marketingové, technické a další služby a mohou zahrnovat zejména:

 •       poskytovatele nástrojů pro on-line analytiku (uvedeno níže v sekci cookies),
 •       dodavatele technických IT služeb včetně infrastruktury (poskytovatele hostingových služeb a servisní podpory),
 •       marketingové poradce,
 •       účetní, právní a daňové poradce,
 •       poskytovatele platebních služeb,
 •       poskytovatele služeb hromadného rozesílání elektronické pošty,
 •       externí spolupracovníky.

Dodavatelé mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu k řádnému zajištění konkrétní služby. Bezpečí osobních údajů je u našich dodavatelů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků včetně závazku mlčenlivosti.

V zákonem předvídaných případech mohou být správci povinni předat některé údaje orgánům státní správy včetně orgánů činných v trestním řízení.

Níže jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů u nejdůležitějších zpracovatelů.

3.1 Google

V rámci internetových stránek jsou používány služby Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Tyto služby poskytuje společnost Google LLC se sídlem v USA. Správci uzavřeli se společností Google LLC smlouvu o zpracování údajů na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Na těchto odkazech se dozvíte více informací o službě Google Analytics a o tom, jak společnost Google LLC nakládá s údaji:

3.2 SendGrid

K rozesílání newsletteru a měření jeho efektivity využíváme službu SendGrid. SendGrid je služba spadající pod společnost Twilio se sídlem v USA. Správci uzavřeli se společností Twilio smlouvu o zpracování údajů na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Na těchto odkazech se dozvíte více informací o službě SendGrid a o tom, jak společnost Twilio nakládá s údaji:

4. Cookies

4.1 Co to jsou cookies

Internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány na Vaše zařízení internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software.

4.2 Nezbytné technické cookies

Na internetových stránkách jsou používány cookies k zajištění jejich řádného fungování a pro zabezpečení provozu internetových stránek. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb a nevyžadují souhlas s jejich uložením. Jedná se především o cookies pro ukládání informace o relaci a pro ukládání uživatelského nastavení (např. jazyková preference). Pokud je uložení těchto cookies zakázáno nastavením prohlížeče, nemusí být možné poskytnout nabízené služby řádně nebo vůbec.

4.3 Analytické cookies

Na internetových stránkách jsou využívány níže uvedené služby třetích stran pro analytiku návštěvnosti, které ke svému fungování používají cookies. Tyto cookies jsou ukládány pouze se souhlasem uživatele vyjádřeným výběrem jeho možností prostřednictvím ovládacího panelu nastavení cookies, který se zobrazí při vstupu na internetové stránky.

Google Analytics

Služba Google Analytics používá shromážděné informace z cookies nebo jiných prvků internetové stránky k analýze způsobu používání internetových stránek. Informace uložené v cookies o používání internetových stránek (včetně IP adresy) budou poskytnuty společností Google a uložené na serverech společnosti Google. Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně a budou sloužit ke zpracování analýz pro správce. Pro více informací můžete navštívit následující odkazy:

4.4 Nastavení cookies

Prohlížeč lze nastavit tak, aby odmítal všechny cookies nebo jen některé. Jak nastavit předvolby prohlížeče se lze dozvědět zpravidla v nápovědě daného prohlížeče. V případě odmítnutí ukládání veškerých cookies, nemusí internetové stránky fungovat správně.

Po návštěvě internetových stránek můžete také z prohlížeče odstranit všechny uložené cookies, abyste maximalizovali své soukromí.

5. Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: (1) právo na přístup k osobním údajům, (2) právo na opravu nepřesných osobních údajů, (3) právo na omezení zpracování, (4) právo na výmaz osobních údajů, (5) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (6) právo odvolat souhlas, (7) právo na přenositelnost údajů a (8) právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správci mohou potřebovat ověřit Vaši totožnost, když podáte žádost o uplatnění některého z uvedených práv, a jsou oprávněni vyžádat si další informace, aby mohli Vaší žádosti vyhovět.

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě žádosti právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

5.2 Právo na opravu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, můžete se na nás obrátit a my zajistíme náležitou nápravu.

5.3 Právo na omezení zpracování

V případech, kdy jsou zpracovávané údaje nepřesné nebo jste podali námitku, máte právo žádat o omezení zpracování.

Po dobu omezení budou osobní údaje pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací (např. vyhodnocení námitky, nebo do provedení opravy). O případném ukončení omezení budete informováni.

5.4 Právo na výmaz

V případech, kdy odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů nebo osobní údaje již nejsou potřebné, máte právo žádat o výmaz takových osobních údajů.

V některých případech je však právo na výmaz omezeno. Například osobní údaje, které jsou zpracovávané na základě zákonných povinností, nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt.

5.5 Právo podat námitku

Proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím zvoleného kontaktu.

5.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

5.7 Právo na přenositelnost

V případě, že jsou Vámi předané osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě souhlasu zpracovávány automatizovaně a jsou uloženy ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, máte právo na jejich poskytnutí ve strukturovaném strojově čitelném formátu. Takové zpracování však v současné době neprovozujeme.

5.8 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost obrátit se na příslušný dozorový orgán v místě svého bydliště, místa, kde pracuje, nebo místa, kde došlo k porušení Vašich práv. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Účinnost a změny

6.1 Změny

Správce si vyhrazuje právo detaily zpracování osobních údajů dle potřeby změnit. V takovém případě bude nové znění informace o zpracování osobních údajů zveřejněno na internetových stránkách.

6.2 Účinnost

Tato informace o zpracování osobních údajů je vydávána s účinností ke dni 6. 9. 2022.

7. Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo v souvislosti s některým z výše uvedených práv, můžete využít některý z následujících kontaktů:e-mail:

 • info@kryptoregulace.cz