Logo kryptoregulace

Kdo je CASP podle MiCA?

Ilustrace kryptoměny

Klíčovým pojmem nařízení MiCA (Regulation on Markets in Crypto-assets) je tzv. “CASP” z anglického “Crypto-asset Service Provider” neboli česky “poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy”. V tomto příspěvku bychom se detailněji podívali, jak je CASP nařízením definován a na které služby související s kryptoaktivy se tedy úprava MiCA vztahuje.

Definice CASP a služeb souvisejících s kryptoaktivy

Nařízení MiCA definuje CASP poměrně jednoduše jako osobu poskytující služby související s kryptoaktivy třetím osobám jako podnikatel disponující povolením (licencí) k poskytování těchto služeb. Z našeho pohledu je však zajímavější samotná definice služeb souvisejících s kryptoaktivy, která určuje rozsah aplikace nařízení MiCA. Nařízení za služby související s kryptoaktivy považuje:

  • úschovu a správu kryptoaktiv ve prospěch třetí osoby;
  • provozování obchodní platformy pro kryptoaktiva;
  • směnu kryptoaktiv za peníze;
  • směnu kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;
  • provádění pokynů týkajících se kryptoaktiv na účet třetí osoby;
  • umisťování kryptoaktiv;
  • služby převodu kryptoaktiv na účet třetí osoby;
  • přijímání a předávání pokynů týkajících se kryptoaktiv na účet třetí osoby;
  • poskytování poradenství ohledně kryptoaktiv; a
  • správu portfolia zahrnujícího kryptoaktiva.

Pro poskytování výše uvedených kategorií služeb bude nařízení MiCA vyžadovat příslušné povolení (licenci). My se dále podíváme na jednotlivé body v detailu a uvedeme si příklady služeb, které budou do těchto kategorií spadat.

Úschova a správa kryptoaktiv

Za úschovu a správu kryptoaktiv nařízení jednak považuje samotné držení kryptoaktiv ve prospěch třetích osob, ale také správu nebo kontrolu přístupu ke kryptoaktivům (včetně šifrovacích klíčů – private keys).

Služby úschovy mohou být poskytovány samostatně, k čemuž může docházet například v případě transakčních úschov (např. kupující ukládá kupní cenu do úschovy u důvěryhodné třetí osoby, která ji vyplatí až po provedení převodu – známe například při koupi nemovitostí) nebo v případě, kdy se nechci starat o bezpečnost svých šifrovacích klíčů a svěřím tuto starost důvěryhodnému poskytovateli. Pod tuto kategorii pravděpodobně bude podřazeno i poskytování služeb tzv. custody wallets (peněženek, kdy šifrovací klíče spravuje poskytovatel). Dále pod tuto kategorii služeb budou spadat úschovy, ke kterým dochází typicky v rámci poskytování jiných služeb. Jedná se například o držení kryptoaktiv na burzách, v rámci kolektivního investování, správy portfolia zahrnujícího kryptoaktiva a podobně.

Provozování obchodní platformy pro kryptoaktiva

Tato specifická kategorie služeb míří na regulaci provozování burz s kryptoaktivy, tedy obchodních systémů, kde se střetává nabídka a poptávka jednotlivých uživatelů nebo se zprostředkovává střet takové nabídky a poptávky po kryptoaktivech. Regulovány budou jak trhy mezi jednotlivými kryptoaktivy, tak trhy párů jednotlivých kryptoaktiv a oficiálních měn (fiat peníze). Jelikož MiCA neobsahuje žádné výjimky pro P2P platformy, může být aplikována i na provozovatele různých semi-decentralizovaných platforem.

Směna kryptoaktiv

Pod regulované služby dle nařízení spadá také směna kryptoaktiv buď za jiná kyptoaktiva nebo za oficiální měny. Jedná se tak typicky o prodej a nákup kryptoaktiv nebo výměnu jednoho kryptoaktiva za jiné kryptoaktivum (včetně stablecoinů).

Ovšem nezoufejte, ne všechny obchody s kryptoaktivy budou regulované. Na prodej a nákup nebo směnu kryptoaktiv v rámci správy vlastního majetku regulace nedopadá, protože se nejedná o podnikatelskou činnost. Tedy co se týče Vašeho osobního majetku, zůstává vše při starém. Regulace totiž směřuje zejména na provozování kryptosměnáren a Vašich oblíbených bitcoinmatů. Poskytování směny na vlastní účet prostřednictvím P2P platforem a decentralizovaných burz dlouhodobě a za účelem dosažení výdělku však již definici služby související s kryptoaktivy naplnit může.  

Provádění pokynů týkajících se kryptoaktiv a jejich přijímání a předávání

Tento lehce technicistní pojem pokrývá služby spočívající v uzavírání smluv (obchodů) při prodeji, směně nebo upisování kryptoaktiv za třetí osobu a vztahuje se i na uzavírání smluv o budoucím dodání tokenů (typické pro tzv. předprodej v rámci ICO, kdy se uzavírají smlouvy ještě před vytvořením samotného tokenu).

K poskytování těchto služeb může docházet typicky při správě portfolia kryptoaktiv, kdy klient požaduje prodat nebo koupit určitá kryptoaktiva a správce toto pro klienta zařizuje nebo v případě kdy takové pokyny provádí uschovatel na účet zákazníka. Např. kryptoaktiva pro mne drží třetí osoba a na místo vyzvednutí z úschovy a následného prodeje nechám uschovatele nejprve kryptoaktiva prodat a obdržím již fiat peníze.

Dále je pod regulované služby zahrnuto i samotné přijímání a předávání pokynů směřujících k nákup nebo prodeji, případně úpisu kryptoaktiv. Jedná se v zásadě o obdobné případy, kdy však přijímající poskytovatel sám pokyn přímo neprovádí, ale dále jej předává v rámci struktury vztahů dalšímu poskytovateli služeb k provedení.

Umisťování kryptoaktiv

Umisťováním kryptoaktiv se rozumí v rámci nařízení MiCA propagace (marketing) určitého kryptoaktiva jménem nebo na účet jeho vydavatele. Pod tuto kategorii služeb tedy bude zahrnuta celá řada služeb souvisejících zejména s uváděním kryptoaktiv na trh ať už v rámci ICO nebo jiného způsobu vydání kryptoaktiva směřujících k podpoře prodeje tohoto kryptoaktiva.

Do této kategorie služeb spadnou zejména služby propagace kryptoaktiv v rámci ICO, akvizice kupujících pro kryptoaktiva v rámci jejich vydání a nabízení kryptoaktiv ke koupi v rámci jejich vydání prostřednictvím obchodních zástupců.

Převody kryptoaktiv

Tato kategorie služeb zahrnuje zprostředkování převodu kryptoaktiv z jedné adresy (účtu, peněženky) na jinou cílovou adresu na účet třetí osoby.

Tato kategorie služeb zahrnuje činnosti směřující k transferům kryptoaktiv v jiných případech než když dochází k prodeji, nákupu nebo úpisu kryptoaktiv (tyto činnosti jsou zařazeny pod jiné kategorie služeb). Může se jednat o situace související s úschovou, kdy uschovatel na pokyn majitele zasílá kryptoaktiva jiné osobě (např. při nákupu zboží) nebo v rámci poskytování služeb custodial peněženek.

Poskytování poradenství

Regulovaným poradenstvím týkajícím se kryptoaktiv je poskytování individuálních (personalizovaných) doporučení týkajících se jedné nebo více transakcí s kryptoaktivy nebo využití služby související s kryptoaktivy, ať už na žádost klienta nebo z iniciativy poskytovatele.

Klíčovým prvkem pro rozlišení regulovaného poradenství od neregulovaného poskytování informací o kryptoaktivech je personalizace takových doporučení. Tedy obecné informační kanály zabývající se kryptoaktivy a investičními příležitostmi v obecné rovině (např. youtube kanály, investiční podcasty a jiná média) nepředstavuje poradenství, na které by bylo třeba zajistit licenci (ledaže by se jednalo případ propagace kryptoaktiv v rámci jejich umisťování – viz výše). Pod tuto kategorii služeb tedy bude spadat především obdoba finančního poradenství tak, jak jej známe z klasického finančního světa avšak ve vztahu ke kryptoaktivům. Bude se tak jednat o sestavení investičních plánů, rozbor konkrétních příležitostí, doporučení, do kterých kryptoaktiv investovat v souladu s investičními cíli daného klienta a podobná doporučení. Definice nicméně nad rámec tradičního investičního poradenství zahrnuje i individuální doporučení k užití konkrétní služby související s kryptoaktivy. Rozsah činností, které by takto definice postihla zatím není zřejmý.

Správa portfolia

Nařízení dále pod regulované činnosti zahrnuje obhospodařování individuálních portfolií třetích osob (klientů) obsahujících kryptoaktiva na základě mandátu daného klientem.

Tyto činnosti obsahují zejména různé varianty tradingu a rebalancingu s kryptoaktivy klienta na individuální bázi. Zde je důležité odlišit správu portfolia a kolektivní investování. Správa portfolia je činnost, která zahrnuje sjednání mandátu k obchodování v rámci určité strategie s kryptoaktivy jednotlivých klientů, přičemž tyto mandáty jsou zásadně dány na individuální bázi jednotlivých klientů. S kryptoaktivy klientů je tak nakládáno na individuální bázi a s ohledem na zvolené strategie může dojít u jednoho klienta ke ztrátě a u jiného k zisku. Oproti tomu kolektivní investování spočívá typicky v akumulaci prostředků od jednotlivých klientů a jejich investování a obhospodařování na jednotné bázi, přičemž ztráta nebo zisk je následně zpětně rozdělována mezi klienty relativně k poměru jejich vkladů. Kolektivní investování ať už kryptoaktiv nebo do kryptoaktiv lze provádět pouze za podmínek zákona o investičních společnostech a investičních fondech zpravidla v rámci speciálních samostatně regulovaných entit. Přijetí MiCA nemění režim kolektivního investování, pouze reguluje dosud neregulované služby správy individuálních portfolií.

Závěrem

Nařízení bylo přijato za účelem narovnání pravidel při poskytování tradičních finančních služeb a služeb souvisejících s kryptoaktivy a proto na jeho základě bude nutné získat pro poskytování služeb, které jsou obdobné standardním finančním službám licenci pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy tzv. CASP. Regulovaná bude celá řada služeb, kterou jsme se pokusili přiblížit ve větším detailu na příkladech z praxe pro větší přehlednost. Informace o povinnostech spojených s jednotlivými činnostmi můžete prozkoumat v rámci našich stránek kryptoregulace.cz.