Logo kryptoregulace

Finální podoba návrhu nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) míří do Evropského parlamentu

Ilustrace kryptoměny

Výbor stálých zástupců schválil dne 5. října 2022 konečný návrh unijního nařízení o trzích s kryptoaktivy (dále jen „MiCA“). Aktuální znění naleznete na portálu EUR-Lex. Návrh znění MiCA nyní míří do prvního čtení v Evropském parlamentu. Unijní legislativní proces čítající celkem tři čtení, který nyní nařízení prochází, bude při úspěšném schválení znění textu završen publikací předpisu v úředním věstníku. Pro některé části zákonodárného procesu jsou dány přesné lhůty, jiné jsou bez lhůt.

Odhadujeme, že přijetí MiCA proběhne v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2023. Jde v tuto chvíli o kvalifikovaný odhad založený na příslušných lhůtách legislativního procesu s přihlédnutím k tomu, že ohledně MiCA panuje mezi unijními orgány a institucemi relativní shoda.

Co bude přijetí MiCA znamenat? Nařízení zejména zavádí poměrně přísné licenční a další formální požadavky pro podnikatele v oboru kryptoaktiv. Mezi ně patří provozovatelé směnáren kryptoaktiv, subjekty poskytující asset management kryptoaktiv třetím osobám, vydavatele kryptoaktiv nebo poskytovatele poradenských služeb v tomto oboru.

Den vstupu nařízení v platnost, dvacátý den po vyhlášení v úředním věstníku, bude třeba sledovat zejména proto, že se od tohoto data odvozuje několik důležitých lhůt, resp. období. Prvním z nich je účinnost předpisu, nařízení se použije 18 měsíců po vstupu v platnost, a to v souladu s článkem 126 odst. 2 návrhu MiCA.

Podnikatelům, kteří již v současné době legálně poskytují služby spojené s kryptoaktivy (v anglickém znění jde o „crypto-asset service providers“, dále jen „CASP“), by nemělo ujít tzv. přechodné období. Po dobu dalších 18 měsíců ode dne použitelnosti MiCA mohou tito CASP nadále své služby poskytovat. Po uplynutí přechodného období již musí mít CASP vyřízené povolení udělované příslušným orgánem. V České republice bude tomu příslušná Česká národní banka (dále jen „ČNB“). CASPs budou také další vybrané reportovací povinnosti, například vydavatelé veřejné nabídky tokenů (ICO) budou ČNB oznamovat whitepaper formálně zpracovaný podle MiCA.

Důležité bude také sledovat, zda český zákonodárce společně s ČNB umožní stávajícím poskytovatelům zjednodušenou proceduru pro získání licence a zda vůbec budou schopni v přechodném období tuto licenci získat.

Pro úplnost uveďme, že vycházíme z finálního návrhu znění MiCA, který je aktuální ke dni publikace článku na blogu. Tento návrh se může potenciálně změnit, byť se větší změny nepředpokládají.